Devlet Teşviği

Dış Ticaret Müsteşarlığı

PARA KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNDAN 


Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2004/6)
Bu tebliğ , 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR 

Amaç
Madde 1: 
Bu Tebliğin amacı yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir. 

Kapsam
Madde 2: Bu destek; yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

EXPERT FUARCILIK olarak düzenlemiş olduğumuz tüm fuarlar Stand ve Nakliye Masrafları üzerinden % 50 Devlet teşviği Kapsamındadır.

Teşvik mevzuatıyla alakalı detaylı tebliğ bilgisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kaynak : EKONOMİ BAKANLIĞI

DETAYLI BİLGİ : http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=F5F72787-D8D3-8566-4520025DC8CCDD03

HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

NOT: Fuar tarihinden en az 15 gün önce ön başvuruda bulunulmuş olması gerekiyor.
FUAR SONRASINDA BİR DİLEKÇE EKİNDE BİRLİĞE İBRAZ EDİLECEK BELGELER
Belgelerin aşağıda yer alan sıralamaya uygun olarak, fuarın bitim tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde firmanın üretim konusu ile ilgili üyesi olduğu Birliğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
1 Fuar sonrası destek başvurusu dilekçesi, (firmanın antetli kağıdına, kaşe ve imzalı)
2 Fuarın yetkili organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand veya standart donanımlı stand kirasına ilişkin fatura veya faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi
3 Nakliye desteği talebinde bulunulması halinde, nakliye firması tarafından Katılımcı adına düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturalarının aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (nakliye faturasının yurt dışında düzenlenmiş olması durumunda yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi),
4 Boş stand veya standart stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı tarafından ödendiğini tevsik eden ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
5 Nakliye desteği talebinde bulunulması halinde, nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesinin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
6 Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname (EK-1), 
7 01/07/2010 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlar için, Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla, ticaret unvanı veya markası ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar (Katılımcı temsilcisinin yüzü fotoğrafta seçilebilir ve tanınabilir büyüklük ve çözünürlükte olacaktır),
NOT: 01.07.2010 tarihinden önce düzenlenen bireysel fuar katılımlarında, Katılımcıyı çevre stantlarla, firma unvanı, markası ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğrafların ibraz edilmesi yeterlidir.
8 Katılımcının standında bulunan temsilcisinin resimli kimliği ile katılımcıyı temsilen görev yaptığına ilişkin belge ve temsilcinin fuara iştirak ettiğini tevsiken pasaport veya uçak bileti gibi belgeler,
9 Stand alınlığında ve/veya stand alanında kullanılan marka/logolara ilişkin Marka Tescil Belgesinin bir sureti,
10 Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından temin edilen sicil gazetesinin sureti,
11 İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına  uygunluğunu onayladığı sureti,   
12-a Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli  olan TOBB onaylı kapasite raporunun aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,   
12-b Donanım (hardware), yazılım (software), tasarımcılar, moda evleri, kültür balıkçılığı, el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi kapasite raporu ibraz edememe özelliği olan sektörler için, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin aslı veya ilgili meslek kuruluşunca tasdikli sureti veya noter tasdikli sureti veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
13 Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya TÜBİTAK ile Müsteşarlığın birlikte belirleyeceği beş Üniversite’den birisinin düzenleyeceği rapor (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),
14 Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu 
15 Katılımcıya ait en son tarihli vergi levhasının bir örneği.
16 Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu,    
17 Bireysel fuar başvurusu dosya işlem bedelinin (20 YTL) ödendiğine dair ödeme makbuzu